Thi công lắp đặt pano phục vụ tuyên truyền PCCC khu vực Hạ Long, Quảng Ninh

𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂𝒚, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂́𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒉𝒐𝒂̉ đ𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒖́ 𝒚́. 𝑽𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒂̆́𝒄 𝒏𝒉𝒐̛̉…

0 Comments

End of content

No more pages to load