Thiết kế, treo banner tuyên truyền trực quan khu vực Hạ Long, Quảng Ninh

You are currently viewing <h1>Thiết kế, treo banner tuyên truyền trực quan khu vực Hạ Long, Quảng Ninh

Thiết kế, treo banner tuyên truyền về ngày quốc tế Trẻ em gái 11/10

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐠𝐚́𝐢 𝟏𝟏/𝟏𝟎 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡, 𝐯𝐮̛𝐨̛𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐠𝐚́𝐢. Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢, đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐮́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̣ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐱𝐮̛̉, 𝐛𝐚̣𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦.

𝐕𝐨̛́𝐢 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟏/𝟏𝟎 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐠𝐚́𝐢, 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐧𝐚̀𝐲. 𝐊𝐡𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ đ𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐠𝐚́𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐥𝐞̂𝐧.

Quảng cáo Đô Thành hân hạnh là đơn vị thực hiện treo banner tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 tại khu vực Hạ Long, Quảng Ninh.

______________________________________________
⚜️Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách !
🍀Quý khách có nhu cầu Thiết kế – In Ấn xin vui lòng liên hệ:
🎉𝑸𝑼𝑨̉𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑶 Đ𝑶̂ 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯🎉
📍Địa chỉ: Ngõ Bò Sính, Đường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
📧Email: dothanhquangninh@gmail.com
☎️: 0934.222.866
☎️: 0795.222.866
☎️: 0845.222.866

Trả lời